Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma 2021 Brf Prima Lux

Till medlemmar i Bostadsrättsförening Prima Lux

Tid: 19 maj 2021 kl. 19.00
Plats: Bakgården Brf Prima Lux

Här kan du ladda hem ditt ex av årsredovisningen 2020 som pdf


Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförarens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelse för beslut eller som medlem har anmält §18 i stadgarna (motioner bifogas i denna kallelse)
 18. Stämmans avslutande

Konstituerande sammanträde direkt efter avslutad stämma.


Information med anledning av coronaviruset

Med anledning av COVID-19 kommer årsstämman att hållas utomhus på så stort avstånd som möjligt. Tillhör ni en riskgrupp eller inte vill närvara personligen på stämman kan ni istället delta via fullmakt eller kontakta styrelsen för länk/telefonnummer att ringa under stämman. Samma gäller för personer som har symtom och/eller varit i nära kontakt med någon har symtom och/eller är smittad med coronaviruset.

Beroende på hur situationen utvecklas så kan vi behöva skjuta på årets stämma. Styrelsen återkommer i så fall med ett nytt datum.

Inkomna motioner tillsammans med styrelsens kommentar bifogas.

 

Välkomna!

 

 

MOTIONER

Bilder och kontaktinformation styrelsen

Jag önskar en ny infotavla med foto och kontaktuppgifter till samtliga styrelsemedlemmar med telefonnummer och mailadresser. Så att alla alltid kan nå styrelsen. Foto och mailadresser (men ej telefonnummer) ska även finnas på vår webbsida www.primalux.se

Styrelsens kommentar:
Styrelsen hänvisar till hemsidan. Styrelsen nås genom mail eller att lämna en lapp i styrelsebrevlådan.

 

Dokumentation nyinflyttade

Om ej redan finns, ett dokument till nyinflyttade, med bla följande:

 • Kontaktuppgifter och foto på styrelsen
 • Info om husets historia, byggår, arkitekt
 • Info att originalinredning är värdefull, om du tröttnar på en dörr, lägg den på vinden så kan den användas av andra.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen har på sin agenda att sätta upp rutin för dokumentation till nyinflyttade och tanken är att det ska kunna gå ut till nyinflyttade inom kort.

Gällande husets historia välkomnar styrelsen ett initiativ från medlemmen att sammanställa detta. Styrelsen föreslår att detta kan publiceras på hemsidan och bistår gärna med publicering.

 

Stadgetillägg

Inför styrelsemöte ska mötets tid och plats om möjligt anslås på tavlan. Om mötet sker i lokalen i källarplanet är medlemmar då välkomna att närvara så länge de ej stör mötet. Medlemmar är då välkomna att granska tidigare protokoll.

Styrelsens kommentar:
Det är enbart styrelsen och föreningens revisorer som har rätt att ta del av protokoll. Sekretess råder alltså och detta gäller även styrelsemötena.

 

________________________________________________________________________________________

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *