Årsstämma

MEDLEMMAR I BOSTADSRÄTTSFÖRENING PRIMA LUX KALLAS HÄRMED TILL
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2024
Konstituerande sammanträde direkt efter avslutad stämma.
Tid: 18 juni 2024 kl. 19.30
Plats: Bakgården Brf Prima Lux
Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförarens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd
  balansräkning
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelse för beslut eller som medlem har anmält §18 i
  stadgarna (motioner bifogas i denna kallelse)
 18. Stämmans avslutande

Årsredovisning kan du läsa här eller som
papperskopia vid anslagstavlan.

Välkomna!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *