ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2023

MEDLEMMAR I BOSTADSRÄTTSFÖRENING PRIMA LUX KALLAS HÄRMED TILL

Konstituerande sammanträde direkt efter avslutad stämma.
Tid: 11 maj 2023 kl. 19.00
Plats: Bakgården Brf Prima Lux

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförarens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd
  balansräkning
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelse för beslut eller som medlem har anmält §18 i
  stadgarna (motioner bifogas i denna kallelse)
 18. Stämmans avslutande

Årsredovisning finns att läsa här

Välkomna!

Motioner

Inkomna motioner (3) tillsammans med styrelsens kommentar bifogas.

 1. Lite renovering i entrén?
  Det vore toppen om vi kunde försöka renovera vår entré och gör det lite finare, t.ex måla om
  väggarna, byta postlådor, nya mattor. Ser inte så fräscht ut just nu, och det skulle öka värde på våra
  lägenheter.
  Styrelsens kommentar:
  Inkommen motion ligger i linje med styrelses tankar, och vi tar med frågan till nästa arbetsdag. Större
  åtgärder avseende ytskikt finns med i underhållsplanen, medan uppfräschning av postlådor, mattor
  och göra det finare i entrén kan planeras in till städdagen. Styrelsen välkomnar alla initiativ och
  åtgärder som gör att vår fastighet behålls i fint skick.
 2. Parkering
  Det vore fint att göra vår parkering vid entré på baksidan lite finare, t.ex professionell rensning
  regelbundet runt omkring (vi har så mycket skräp som hamnar där av nån oklar anledning), sätta mer
  småsten, kanske plantera runt huset?
  Dessutom flera av oss upplever stort problem med fågelspillning på parkerade bilar under vår, början
  av sommaren och höst. Finns det nåt miljövänlig lösning vi skulle kunna tänka på, t. ex. bygga upp en
  bilport?
  Styrelsens kommentar:
  Styrelsen utför i dagsläget arbete för att se över bakgården och har tagit in en konsult för att planera
  detta. Avseende övertäckning så hänvisar vi till styrelsens tidigare kommentar till motion med
  liknande fråga, som inkom förra året.
  Hämtad ur ”Kallelse Föreningsstämma 2022”:
  Skydd för bilar på parkering
  Jag skulle vilja föreslå att se över vad det skulle kosta och innebära att sätta upp någon form av enklare skydd för
  bilarna- förslagsvis enklare trästolpar med ett plasttak eller dylikt.
  Går det att finansiera detta på något sätt via föreningen? Alternativt om ni kan se vad det skulle innebära
  kostnadsmässigt och komma med förslag på alternativa finansieringslösningar.
  Styrelsens kommentar: Styrelsen ser problemet och förstår att det är en olägenhet. Styrelsen tänker att detta lätt blir
  ett större projekt då alla parkeringsplatser då bör erbjudas tak och det kan bli problem ur en estetisk synvinkel, det kan
  komma att krävas bygglov, grannfastigheter kan ha synpunkter etc. Kortsiktigt är det tråkiga förslaget att köpa överdrag
  till bilen och styrelsen rekommenderar att motionen avslås.
 3. Balkonger på 1:or
  I 2020 det fanns ett förslag att bygga balkonger på 1:or. Det blev inte prioriterad då men är det
  nånting BRF skulle kunna överväga? Det vore en så stor förändring för alla oss som bor på 1:or.
  Styrelsens kommentar:
  Styrelsen har inte information nog för att kunna ge en kommentar kring vilket beslut som bör tas.
  Styrelsen rekommenderar att tillsätta en grupp utav de medlemmar som är intresserade av att driva
  frågan för att utreda möjlighet och förutsättningar för detta t ex avseende befintligt intresse,
  bygglovsprocess och kostnader.
  Styrelsen kommer inte driva denna fråga.
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *