Kallelse Föreningsstämma 2022

Medlemmar i Bostadsrättsförening Prima Lux kallas härmed till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2022

Konstituerande sammanträde direkt efter avslutad stämma.

Tid: 1 juni 2022 kl. 19.00

Plats: Bakgården Brf Prima Lux

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförarens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelse för beslut eller som medlem har anmält §18 i stadgarna (motioner bifogas i denna kallelse)
 18. Stämmans avslutande

 

Inkomna motioner tillsammans med styrelsens kommentar bifogas.

 

Välkomna!

Årsredovisning 2021 – pdf att läsa eller ladda ned

 

Motioner:

Motion 1: Hylla i källaren för saker till matavfall

I nuläget ligger papperspåsar och hållare till matavfallsorteringen i kartonger på golvet. Jag föreslår att vi sätter upp en hylla på väggen för att förvara dessa saker. Det kommer göra att det är lättare att se vad som finns, vi kan enklare hålla all information kring avfall och sortering på ett ställe där (informationsblad som i nuläget sitter på dörren in till cykelförrådet), samt att det blir enklare att hålla rent vid det utrymmet och visuellt finare.

Uppskattad kostnad: 2000 kr

Styrelsens kommentar:

Styrelsen rekommenderar att motionen bifalles.

 

Motion 2: Hjärtstartare

Att vi sätter upp en hjärtstartare i trapphuset. Det hjälper att rädda liv.

Pris ca 10 000 kr.

Styrelsens kommentar:

Styrelsen tycker att förslaget i sig är behjärtansvärt men tänker att det inte är vad vi som

bostadsrättsförening ska ansvara för och rekommenderar att motionen avslås.

 

Motion 3: Patentlås säkerhetsdörrar

Önskan om att föreningen kontrollerar samtliga patentlås på våra säkerhetsdörrar med anledning av tidigare händelse där dörr krånglat.

Styrelsens kommentar:

Styrelsen hänvisar till paragraf 32 i stadgarna där det framgår att lägenhetsinnehavaren

ansvarar för ytterdörren. Styrelsen hänvisar till Kungslås för de som vill säkerställa att dörrar

inklusive lås är i skick. Styrelsen avslår motionen då det inte faller under föreningens ansvar.

 

Motion 4: Skydd för bilar på parkering

Jag skulle vilja föreslå att se över vad det skulle kosta och innebära att sätta upp någon form av enklare skydd för bilarna- förslagsvis enklare trästolpar med ett plasttak eller dylikt.

Går det att finansiera detta på något sätt via föreningen? Alternativt om ni kan se vad det skulle innebära kostnadsmässigt och komma med förslag på alternativa finansieringslösningar. 

Styrelsens kommentar:

Styrelsen ser problemet och förstår att det är en olägenhet. Styrelsen tänker att detta lätt

blir ett större projekt då alla parkeringsplatser då bör erbjudas tak och det kan bli problem

ur en estetisk synvinkel, det kan komma att krävas bygglov, grannfastigheter kan ha

synpunkter etc. Kortsiktigt är det tråkiga förslaget att köpa överdrag till bilen och styrelsen

rekommenderar att motionen avslås.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *