ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2023

MEDLEMMAR I BOSTADSRÄTTSFÖRENING PRIMA LUX KALLAS HÄRMED TILL

Konstituerande sammanträde direkt efter avslutad stämma.
Tid: 11 maj 2023 kl. 19.00
Plats: Bakgården Brf Prima Lux

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförarens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd
  balansräkning
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelse för beslut eller som medlem har anmält §18 i
  stadgarna (motioner bifogas i denna kallelse)
 18. Stämmans avslutande

Årsredovisning finns att läsa här

Välkomna!

Motioner

Inkomna motioner (3) tillsammans med styrelsens kommentar bifogas.

 1. Lite renovering i entrén?
  Det vore toppen om vi kunde försöka renovera vår entré och gör det lite finare, t.ex måla om
  väggarna, byta postlådor, nya mattor. Ser inte så fräscht ut just nu, och det skulle öka värde på våra
  lägenheter.
  Styrelsens kommentar:
  Inkommen motion ligger i linje med styrelses tankar, och vi tar med frågan till nästa arbetsdag. Större
  åtgärder avseende ytskikt finns med i underhållsplanen, medan uppfräschning av postlådor, mattor
  och göra det finare i entrén kan planeras in till städdagen. Styrelsen välkomnar alla initiativ och
  åtgärder som gör att vår fastighet behålls i fint skick.
 2. Parkering
  Det vore fint att göra vår parkering vid entré på baksidan lite finare, t.ex professionell rensning
  regelbundet runt omkring (vi har så mycket skräp som hamnar där av nån oklar anledning), sätta mer
  småsten, kanske plantera runt huset?
  Dessutom flera av oss upplever stort problem med fågelspillning på parkerade bilar under vår, början
  av sommaren och höst. Finns det nåt miljövänlig lösning vi skulle kunna tänka på, t. ex. bygga upp en
  bilport?
  Styrelsens kommentar:
  Styrelsen utför i dagsläget arbete för att se över bakgården och har tagit in en konsult för att planera
  detta. Avseende övertäckning så hänvisar vi till styrelsens tidigare kommentar till motion med
  liknande fråga, som inkom förra året.
  Hämtad ur ”Kallelse Föreningsstämma 2022”:
  Skydd för bilar på parkering
  Jag skulle vilja föreslå att se över vad det skulle kosta och innebära att sätta upp någon form av enklare skydd för
  bilarna- förslagsvis enklare trästolpar med ett plasttak eller dylikt.
  Går det att finansiera detta på något sätt via föreningen? Alternativt om ni kan se vad det skulle innebära
  kostnadsmässigt och komma med förslag på alternativa finansieringslösningar.
  Styrelsens kommentar: Styrelsen ser problemet och förstår att det är en olägenhet. Styrelsen tänker att detta lätt blir
  ett större projekt då alla parkeringsplatser då bör erbjudas tak och det kan bli problem ur en estetisk synvinkel, det kan
  komma att krävas bygglov, grannfastigheter kan ha synpunkter etc. Kortsiktigt är det tråkiga förslaget att köpa överdrag
  till bilen och styrelsen rekommenderar att motionen avslås.
 3. Balkonger på 1:or
  I 2020 det fanns ett förslag att bygga balkonger på 1:or. Det blev inte prioriterad då men är det
  nånting BRF skulle kunna överväga? Det vore en så stor förändring för alla oss som bor på 1:or.
  Styrelsens kommentar:
  Styrelsen har inte information nog för att kunna ge en kommentar kring vilket beslut som bör tas.
  Styrelsen rekommenderar att tillsätta en grupp utav de medlemmar som är intresserade av att driva
  frågan för att utreda möjlighet och förutsättningar för detta t ex avseende befintligt intresse,
  bygglovsprocess och kostnader.
  Styrelsen kommer inte driva denna fråga.

Avisering om höjning

Viktig information till våra medlemmar

Styrelsen vill informera om att avgifterna kommer att höjas från
halvårsskiftet 2023.

Styrelsen har beslutat om en höjning med 7,5% för årsavgifter, 20% för
parkeringsplatser och 50% för uthyrningslägenheten.

Höjningen träder i kraft den 1 juli 2023, och kommer vara inkluderad i
fakturan med förfallodag 30 juni.

/ Styrelsen

Preliminärt datum för Årsstämma sen 11 maj


Skicka in era motioner till disponentgatan4@gmail.com
eller lägg i vår brevlåda vid postfacken, senast 23 april.

Viktig information till våra medlemmar

Styrelsen vill informera om att månadsavgifterna kommer att höjas från år 2023. Beslutet har tagits efter noggrann översyn av föreningens ekonomi och mot bakgrund av ökade kostnader bla. räntor, el, vatten och avfall. Den senaste höjningen var 2016.

Höjningen är fastställd till 7,5% från 1 januari 2023 och därmed inkluderad i fakturan med förfallodag 31 december 2022.

Höststädning

Söndag 20 november, Klockan 10.00 – ca 13.00 samling på bakgården

Nu är det dags att fräscha upp i och runt fastigheten igen. Vi hjälps åt att kratta, sopa, städa och göra iordning både invändigt och
utvändigt.

Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara, vi är alla ansvariga för vårt hus och medlemmarna behöver ställa upp för att hålla vår fastighet och gård i trevlig skick.

Vi avslutar med gemensam korvgrillning eller fika lite beroende på vädret.
Vi ses!
/ Styrelsen

Kallelse Föreningsstämma 2022

Medlemmar i Bostadsrättsförening Prima Lux kallas härmed till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2022

Konstituerande sammanträde direkt efter avslutad stämma.

Tid: 1 juni 2022 kl. 19.00

Plats: Bakgården Brf Prima Lux

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförarens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelse för beslut eller som medlem har anmält §18 i stadgarna (motioner bifogas i denna kallelse)
 18. Stämmans avslutande

 

Inkomna motioner tillsammans med styrelsens kommentar bifogas.

 

Välkomna!

Årsredovisning 2021 – pdf att läsa eller ladda ned

 

Motioner:

Motion 1: Hylla i källaren för saker till matavfall

I nuläget ligger papperspåsar och hållare till matavfallsorteringen i kartonger på golvet. Jag föreslår att vi sätter upp en hylla på väggen för att förvara dessa saker. Det kommer göra att det är lättare att se vad som finns, vi kan enklare hålla all information kring avfall och sortering på ett ställe där (informationsblad som i nuläget sitter på dörren in till cykelförrådet), samt att det blir enklare att hålla rent vid det utrymmet och visuellt finare.

Uppskattad kostnad: 2000 kr

Styrelsens kommentar:

Styrelsen rekommenderar att motionen bifalles.

 

Motion 2: Hjärtstartare

Att vi sätter upp en hjärtstartare i trapphuset. Det hjälper att rädda liv.

Pris ca 10 000 kr.

Styrelsens kommentar:

Styrelsen tycker att förslaget i sig är behjärtansvärt men tänker att det inte är vad vi som

bostadsrättsförening ska ansvara för och rekommenderar att motionen avslås.

 

Motion 3: Patentlås säkerhetsdörrar

Önskan om att föreningen kontrollerar samtliga patentlås på våra säkerhetsdörrar med anledning av tidigare händelse där dörr krånglat.

Styrelsens kommentar:

Styrelsen hänvisar till paragraf 32 i stadgarna där det framgår att lägenhetsinnehavaren

ansvarar för ytterdörren. Styrelsen hänvisar till Kungslås för de som vill säkerställa att dörrar

inklusive lås är i skick. Styrelsen avslår motionen då det inte faller under föreningens ansvar.

 

Motion 4: Skydd för bilar på parkering

Jag skulle vilja föreslå att se över vad det skulle kosta och innebära att sätta upp någon form av enklare skydd för bilarna- förslagsvis enklare trästolpar med ett plasttak eller dylikt.

Går det att finansiera detta på något sätt via föreningen? Alternativt om ni kan se vad det skulle innebära kostnadsmässigt och komma med förslag på alternativa finansieringslösningar. 

Styrelsens kommentar:

Styrelsen ser problemet och förstår att det är en olägenhet. Styrelsen tänker att detta lätt

blir ett större projekt då alla parkeringsplatser då bör erbjudas tak och det kan bli problem

ur en estetisk synvinkel, det kan komma att krävas bygglov, grannfastigheter kan ha

synpunkter etc. Kortsiktigt är det tråkiga förslaget att köpa överdrag till bilen och styrelsen

rekommenderar att motionen avslås.

Motioner till Årsmöte

Det är snart dags för årsmöte måndagen den 1 juni kl 19.00 i Brf Prima Lux och har du någon idé på vad vi kan göra för att förbättra vår förening/fastighet, skriv en motion.

Motionen skall innehålla en beskrivning på vad som avses och förslag på lösning eller konkret åtgärd. Motionen skall vara undertecknad med namn och vara daterad. Anonyma motioner behandlas ej. För att styrelsen ska hinna behandla motioner innan kallelsen skickas ut så skall motioner vara styrelsen tillhanda senast söndag 15 maj (motioner inkomna efter detta datum behandlas ej).

Motioner lämnas med fördel via mejl till disponentgatan4@gmail.com eller i styrelsens postfack i entrén. Separat kallelse till årsmötet med fastställt datum, tid och plats kommer.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf Prima Lux

Dags för vårens städdag!

Hej grannar!

Nu är det dags för vårens städdag, söndagen den 15 maj kl.10.00.

Vi samlas på gården och kommer sedan att göra fint på gården, ställa iordning takterrassen samt städa på gemensamma utrymmen vinden,  källaren och i uthyrningsrummet.

Med det sagt hoppas vi så många som möjligt kan komma på söndag.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma 2021 Brf Prima Lux

Till medlemmar i Bostadsrättsförening Prima Lux

Tid: 19 maj 2021 kl. 19.00
Plats: Bakgården Brf Prima Lux

Här kan du ladda hem ditt ex av årsredovisningen 2020 som pdf


Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförarens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelse för beslut eller som medlem har anmält §18 i stadgarna (motioner bifogas i denna kallelse)
 18. Stämmans avslutande

Konstituerande sammanträde direkt efter avslutad stämma.


Information med anledning av coronaviruset

Med anledning av COVID-19 kommer årsstämman att hållas utomhus på så stort avstånd som möjligt. Tillhör ni en riskgrupp eller inte vill närvara personligen på stämman kan ni istället delta via fullmakt eller kontakta styrelsen för länk/telefonnummer att ringa under stämman. Samma gäller för personer som har symtom och/eller varit i nära kontakt med någon har symtom och/eller är smittad med coronaviruset.

Beroende på hur situationen utvecklas så kan vi behöva skjuta på årets stämma. Styrelsen återkommer i så fall med ett nytt datum.

Inkomna motioner tillsammans med styrelsens kommentar bifogas.

 

Välkomna!

 

 

MOTIONER

Bilder och kontaktinformation styrelsen

Jag önskar en ny infotavla med foto och kontaktuppgifter till samtliga styrelsemedlemmar med telefonnummer och mailadresser. Så att alla alltid kan nå styrelsen. Foto och mailadresser (men ej telefonnummer) ska även finnas på vår webbsida www.primalux.se

Styrelsens kommentar:
Styrelsen hänvisar till hemsidan. Styrelsen nås genom mail eller att lämna en lapp i styrelsebrevlådan.

 

Dokumentation nyinflyttade

Om ej redan finns, ett dokument till nyinflyttade, med bla följande:

 • Kontaktuppgifter och foto på styrelsen
 • Info om husets historia, byggår, arkitekt
 • Info att originalinredning är värdefull, om du tröttnar på en dörr, lägg den på vinden så kan den användas av andra.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen har på sin agenda att sätta upp rutin för dokumentation till nyinflyttade och tanken är att det ska kunna gå ut till nyinflyttade inom kort.

Gällande husets historia välkomnar styrelsen ett initiativ från medlemmen att sammanställa detta. Styrelsen föreslår att detta kan publiceras på hemsidan och bistår gärna med publicering.

 

Stadgetillägg

Inför styrelsemöte ska mötets tid och plats om möjligt anslås på tavlan. Om mötet sker i lokalen i källarplanet är medlemmar då välkomna att närvara så länge de ej stör mötet. Medlemmar är då välkomna att granska tidigare protokoll.

Styrelsens kommentar:
Det är enbart styrelsen och föreningens revisorer som har rätt att ta del av protokoll. Sekretess råder alltså och detta gäller även styrelsemötena.

 

________________________________________________________________________________________

Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma 2020 Brf Prima Lux

Tid: Onsdag 6 maj 2020 kl. 19.00
Plats: Övernattningsrummet i källaren Brf Prima Lux

Här kan du ladda hem ditt ex av årsredovisningen 2019 som pdf

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförarens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden att justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelse för beslut eller som medlem har anmält §18 i stadgarna. (Motioner bifogas i denna kallelse.)
 18. Stämmans avslutande

 

Information med anledning av coronaviruset

Med anledning av COVID-19 vill vi uppmana personer inom riskgrupper att inte närvara personligen på stämman. Ni kan istället delta via fullmakt eller kontakta styrelsen för länk/telefonnummer att ringa under stämman. Samma gäller för personer som har symtom, befunnit sig i ett riskområde och/eller varit i nära kontakt med någon som har symtom och/eller är smittad med viruset.

Beroende på hur situationen utvecklas så kan vi behöva skjuta på årets stämma. Styrelsen återkommer i så fall med nytt datum.

Inkomna motioner tillsammans med styrelsens längre ned.

 

Välkomna!

 

Motion Per Åkesson

Cykelrum

Jag yrkar. Alla måste tydligt namnmärka sina cyklar. Varje ägare får ha max 2 cyklar i cykelrummet. Överskjutande cyklar måste stå utomhus. Barncyklar till barnvagnsrummet. Ägarlösa cyklar skänkes till cykelmeken på Essinge Brogata.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen anser att vi i föreningen har en fungerande hantering av cyklar. Märkning, hantering och rensning görs i samband med en av föreningens två städdagar per år, därför anser styrelsen att motionen är besvarad och behandlad.

Tårtbiten
Vårt sopskåp brukade vara till höger om det stora trädet. Nu har vi ett låsbart sopskåp till vänster om trädet. Sedan dess har vi sedan några år en oanvänd tårtbit grusgård. Vad göra? Beslut behöver inte fattas vid årsmötet.

Jag yrkar: En kort diskussion, typ 5 minuter, under årsmötet 2020, ledande till senare beslut av styrelsen. Här är några alternativ:

 1. Parkering för en bil till, med reducerad månadsavgift och villkorad att endast användas för småbil typ VW Polo.
 2. Parkering för cykel/moped/skoter
 3. Bänkbord för mysiga sommardagar
 4. Utökad gräsyta/blomplantering
 5. Oförändrat som nu

Styrelsens kommentar:
Styrelsen förslår att vi ordnar en blomplantering. Blomkrukor kan ställas ut i samband med gårdsstädning.

Gårdsbelysning
Se till att lampan i trädet lagas. Eventuellt ytterligare en trädlampa/gårdslampa. Gärna kopplat till rörelsedetektor dvs tänds då nån går på gården.

Styrelsens kommentar:
I samband med pågående elstamsbyte så kommer föreningen att få bättre belysning på gården.

 

Motion Tomas Roovete

Postfack
– Alla klisterlappar tas bort
– Postfacken rengörs ordentligt (både en estetisk och hygienisk åtgärd).
– Föreningen tar fram enhetlig uppmärkning

Styrelsens kommentar:
Styrelsen föreslår att städning av postfacken sker på nästa städdag.

Plantering (dike till vänster om ”Postentré”)
– Föreningen inhandlar L-block i betong, för att skapa en planeringsyta mellan befintliga L-block och dike.
– Växter planteras i ”lagom” höjd efter avstämning med berörda lägenheter.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen önskar mer information på årsstämman om ovan motion för att kunna ta ställning i frågan.

Gården
– Allmän uppfräschning.
– Planteringslådor införskaffas.
– Sittgrupp skapas.
– Cykelställen ”städas upp”.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen föreslår uppfräschning av gården på nästkommande städdag. Eventuell införskaffning av planteringslådor och sittgrupp kan diskuteras närmare på stämman.

Tvättstuga
– Allmän uppfräschning.
– Byte av ”äckliga städverktyg”
– Sälj in målsättningen – ”Tvättstugan skall alltid vara fräschare när jag lämnade den än när jag kom”.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen föreslår att nya städverktyg köps in samt att städning sker på nästkommande städdag.

Uthyrningslägenheten
– Allmän uppfräschning.
– Investera i en ny dammsugare.
– Göra bokningen digital via hemsida.
– Installera kodlås (vilket eventuellt kan fjärrstyras).

Styrelsens kommentar:
Styrelsen föreslår att ny dammsugare köps in samt att uppfräschning av lägenheten sker efter att Norrsken AB är klara med sitt arbete. Vad gäller införande av digital bokning och installation av kodlås så anser styrelsen att ingen av dessa är en försvarbar kostnad med tanke på att lägenheten inte bokas så ofta.

Uppfräschning/underhåll
– Reparera putsskador både inne och ute (t ex till höger om ytterentré).
– Väggskydd för rullatorer (se bild).
– Tvätt av trappväggar (extra behövligt efter elarbeten).
– Efterlevnad av brandförsvarets regler om rent trapphus (ingen förvaringsplats).

Styrelsens kommentar:
Styrelsen föreslår att en inspektion av trapphuset görs efter slutförd elinstallation. Föreningens nya styrelse kan undersöka rullatorskydd och hantering av putsskador.


Allmän nedskräpning
– Brf. Prima Lux går aktivt in och stödjer ”Gör Skräpholmen till Kungsholmen igen”, både i ord och handling.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen efterfrågar ett förtydligande i vad denna motion avser.

Gårdsfest
– När Coronaviruset förhoppningsvis har lagt sig och vi kan börja träffas normalt, vad kan då vara bättre än en enklare gårdsfest.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen tycker att det är ett bra förslag och föreslår att en enklare gårdsfest ordnas i samband med städdagen.


Motion Anne Strömer

Uppfräschning av hiss & olja in stenentrén

Styrelsens kommentar:
Styrelsen föreslår att denna fråga hanteras av den nya styrelsen.

 

Motion William Brink

Trall på takterrass
Istället för att vi lägger ut befintlig trall på takterrassen tar vi in en snickare som bygger/lägger en trall.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen är för denna motion och föreslår att nästa styrelse tar ansvar för detta.

Balkonger för 1:orna i huset
William Brink vill presentera förslag på balkonger för föreningens 1:or på årsstämman.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen föreslår att William får presentera sitt förslag på årsstämman.