Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma 2021 Brf Prima Lux

Till medlemmar i Bostadsrättsförening Prima Lux

Tid: 19 maj 2021 kl. 19.00
Plats: Bakgården Brf Prima Lux

Här kan du ladda hem ditt ex av årsredovisningen 2020 som pdf


Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförarens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelse för beslut eller som medlem har anmält §18 i stadgarna (motioner bifogas i denna kallelse)
 18. Stämmans avslutande

Konstituerande sammanträde direkt efter avslutad stämma.


Information med anledning av coronaviruset

Med anledning av COVID-19 kommer årsstämman att hållas utomhus på så stort avstånd som möjligt. Tillhör ni en riskgrupp eller inte vill närvara personligen på stämman kan ni istället delta via fullmakt eller kontakta styrelsen för länk/telefonnummer att ringa under stämman. Samma gäller för personer som har symtom och/eller varit i nära kontakt med någon har symtom och/eller är smittad med coronaviruset.

Beroende på hur situationen utvecklas så kan vi behöva skjuta på årets stämma. Styrelsen återkommer i så fall med ett nytt datum.

Inkomna motioner tillsammans med styrelsens kommentar bifogas.

 

Välkomna!

 

 

MOTIONER

Bilder och kontaktinformation styrelsen

Jag önskar en ny infotavla med foto och kontaktuppgifter till samtliga styrelsemedlemmar med telefonnummer och mailadresser. Så att alla alltid kan nå styrelsen. Foto och mailadresser (men ej telefonnummer) ska även finnas på vår webbsida www.primalux.se

Styrelsens kommentar:
Styrelsen hänvisar till hemsidan. Styrelsen nås genom mail eller att lämna en lapp i styrelsebrevlådan.

 

Dokumentation nyinflyttade

Om ej redan finns, ett dokument till nyinflyttade, med bla följande:

 • Kontaktuppgifter och foto på styrelsen
 • Info om husets historia, byggår, arkitekt
 • Info att originalinredning är värdefull, om du tröttnar på en dörr, lägg den på vinden så kan den användas av andra.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen har på sin agenda att sätta upp rutin för dokumentation till nyinflyttade och tanken är att det ska kunna gå ut till nyinflyttade inom kort.

Gällande husets historia välkomnar styrelsen ett initiativ från medlemmen att sammanställa detta. Styrelsen föreslår att detta kan publiceras på hemsidan och bistår gärna med publicering.

 

Stadgetillägg

Inför styrelsemöte ska mötets tid och plats om möjligt anslås på tavlan. Om mötet sker i lokalen i källarplanet är medlemmar då välkomna att närvara så länge de ej stör mötet. Medlemmar är då välkomna att granska tidigare protokoll.

Styrelsens kommentar:
Det är enbart styrelsen och föreningens revisorer som har rätt att ta del av protokoll. Sekretess råder alltså och detta gäller även styrelsemötena.

 

________________________________________________________________________________________

Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma 2020 Brf Prima Lux

Tid: Onsdag 6 maj 2020 kl. 19.00
Plats: Övernattningsrummet i källaren Brf Prima Lux

Här kan du ladda hem ditt ex av årsredovisningen 2019 som pdf

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförarens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden att justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelse för beslut eller som medlem har anmält §18 i stadgarna. (Motioner bifogas i denna kallelse.)
 18. Stämmans avslutande

 

Information med anledning av coronaviruset

Med anledning av COVID-19 vill vi uppmana personer inom riskgrupper att inte närvara personligen på stämman. Ni kan istället delta via fullmakt eller kontakta styrelsen för länk/telefonnummer att ringa under stämman. Samma gäller för personer som har symtom, befunnit sig i ett riskområde och/eller varit i nära kontakt med någon som har symtom och/eller är smittad med viruset.

Beroende på hur situationen utvecklas så kan vi behöva skjuta på årets stämma. Styrelsen återkommer i så fall med nytt datum.

Inkomna motioner tillsammans med styrelsens längre ned.

 

Välkomna!

 

Motion Per Åkesson

Cykelrum

Jag yrkar. Alla måste tydligt namnmärka sina cyklar. Varje ägare får ha max 2 cyklar i cykelrummet. Överskjutande cyklar måste stå utomhus. Barncyklar till barnvagnsrummet. Ägarlösa cyklar skänkes till cykelmeken på Essinge Brogata.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen anser att vi i föreningen har en fungerande hantering av cyklar. Märkning, hantering och rensning görs i samband med en av föreningens två städdagar per år, därför anser styrelsen att motionen är besvarad och behandlad.

Tårtbiten
Vårt sopskåp brukade vara till höger om det stora trädet. Nu har vi ett låsbart sopskåp till vänster om trädet. Sedan dess har vi sedan några år en oanvänd tårtbit grusgård. Vad göra? Beslut behöver inte fattas vid årsmötet.

Jag yrkar: En kort diskussion, typ 5 minuter, under årsmötet 2020, ledande till senare beslut av styrelsen. Här är några alternativ:

 1. Parkering för en bil till, med reducerad månadsavgift och villkorad att endast användas för småbil typ VW Polo.
 2. Parkering för cykel/moped/skoter
 3. Bänkbord för mysiga sommardagar
 4. Utökad gräsyta/blomplantering
 5. Oförändrat som nu

Styrelsens kommentar:
Styrelsen förslår att vi ordnar en blomplantering. Blomkrukor kan ställas ut i samband med gårdsstädning.

Gårdsbelysning
Se till att lampan i trädet lagas. Eventuellt ytterligare en trädlampa/gårdslampa. Gärna kopplat till rörelsedetektor dvs tänds då nån går på gården.

Styrelsens kommentar:
I samband med pågående elstamsbyte så kommer föreningen att få bättre belysning på gården.

 

Motion Tomas Roovete

Postfack
– Alla klisterlappar tas bort
– Postfacken rengörs ordentligt (både en estetisk och hygienisk åtgärd).
– Föreningen tar fram enhetlig uppmärkning

Styrelsens kommentar:
Styrelsen föreslår att städning av postfacken sker på nästa städdag.

Plantering (dike till vänster om ”Postentré”)
– Föreningen inhandlar L-block i betong, för att skapa en planeringsyta mellan befintliga L-block och dike.
– Växter planteras i ”lagom” höjd efter avstämning med berörda lägenheter.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen önskar mer information på årsstämman om ovan motion för att kunna ta ställning i frågan.

Gården
– Allmän uppfräschning.
– Planteringslådor införskaffas.
– Sittgrupp skapas.
– Cykelställen ”städas upp”.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen föreslår uppfräschning av gården på nästkommande städdag. Eventuell införskaffning av planteringslådor och sittgrupp kan diskuteras närmare på stämman.

Tvättstuga
– Allmän uppfräschning.
– Byte av ”äckliga städverktyg”
– Sälj in målsättningen – ”Tvättstugan skall alltid vara fräschare när jag lämnade den än när jag kom”.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen föreslår att nya städverktyg köps in samt att städning sker på nästkommande städdag.

Uthyrningslägenheten
– Allmän uppfräschning.
– Investera i en ny dammsugare.
– Göra bokningen digital via hemsida.
– Installera kodlås (vilket eventuellt kan fjärrstyras).

Styrelsens kommentar:
Styrelsen föreslår att ny dammsugare köps in samt att uppfräschning av lägenheten sker efter att Norrsken AB är klara med sitt arbete. Vad gäller införande av digital bokning och installation av kodlås så anser styrelsen att ingen av dessa är en försvarbar kostnad med tanke på att lägenheten inte bokas så ofta.

Uppfräschning/underhåll
– Reparera putsskador både inne och ute (t ex till höger om ytterentré).
– Väggskydd för rullatorer (se bild).
– Tvätt av trappväggar (extra behövligt efter elarbeten).
– Efterlevnad av brandförsvarets regler om rent trapphus (ingen förvaringsplats).

Styrelsens kommentar:
Styrelsen föreslår att en inspektion av trapphuset görs efter slutförd elinstallation. Föreningens nya styrelse kan undersöka rullatorskydd och hantering av putsskador.


Allmän nedskräpning
– Brf. Prima Lux går aktivt in och stödjer ”Gör Skräpholmen till Kungsholmen igen”, både i ord och handling.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen efterfrågar ett förtydligande i vad denna motion avser.

Gårdsfest
– När Coronaviruset förhoppningsvis har lagt sig och vi kan börja träffas normalt, vad kan då vara bättre än en enklare gårdsfest.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen tycker att det är ett bra förslag och föreslår att en enklare gårdsfest ordnas i samband med städdagen.


Motion Anne Strömer

Uppfräschning av hiss & olja in stenentrén

Styrelsens kommentar:
Styrelsen föreslår att denna fråga hanteras av den nya styrelsen.

 

Motion William Brink

Trall på takterrass
Istället för att vi lägger ut befintlig trall på takterrassen tar vi in en snickare som bygger/lägger en trall.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen är för denna motion och föreslår att nästa styrelse tar ansvar för detta.

Balkonger för 1:orna i huset
William Brink vill presentera förslag på balkonger för föreningens 1:or på årsstämman.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen föreslår att William får presentera sitt förslag på årsstämman.

 

 

 

 

 

 

 

 

Motioner till årsmöte

Det är snart dags för årsmöte i Brf Prima Lux och har du någon idé på vad vi kan göra för att förbättra vår förening/fastighet, skriv en motion.

Motionen skall innehålla en beskrivning på vad som avses och förslag på lösning eller konkret åtgärd. Motionen skall vara undertecknad med namn och vara daterad. Anonyma motioner behandlas ej. För att styrelsen ska hinna behandla motioner innan kallelsen skickas ut så skall motioner vara styrelsen tillhanda senast söndag 5 april (motioner inkomna efter detta datum behandlas ej).

Motioner lämnas med fördel via mejl till disponentgatan4@gmail.com eller i styrelsens postfack i entrén.
Preliminärt datum för årsmöte är onsdag den 29 april. Separat kallelse till årsmötet med fastställt datum, tid och plats kommer i början av april.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf Prima Lux

Nya elstammar

Den 11 februari börjar arbetet med att byta elstammar och centraler i huset. Det kommer att innebära en del bilning och borrning vilket innebär en del oljud. Firman som utför arbetet behöver komma in i alla lägenheter och därför behöver alla här i huset lämna mobilnummer och mail adress så att arbetet kan löpa så smidigt som möjligt. Det går bra att göra på kontaktformuläret nedan.

Firman som utför arbetet
Norrsken El
Kontakt: Rickard de Verdier
Telefon: 0736-40 17 03

Årsmöte 2019

Den 24 april klockan 19.30 i övernattningsrummet är det dags för vår årstämma.  Nedan kan du ladda hem kallelsen och årsredovisningen för 2019.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Årsredovisning

Takrenovering

Hej,

Nu är det snart dags för takrenoverarna att starta sitt arbete. På vinden har firman som ska utföra arbetet ställt ut plast så att alla kan täcka över sakerna i sina vindsförråd så att dom skyddas mot byggdammet som kommer bli.

/Styrelsen

Problem med varmvattnet

Hej,

Just nu har vi problem med varmvattnet i huset och det beror på att den ena värmepumpen gått sönder. Vi hoppas att rätt reservdelar kommer så att vi snart får tillbaka ett jämnt flöde på varmvattnet.

/Styrelsen

Dags för höstens städdag!

Hej grannar!

Nu är det dags för höstens städdag, onsdagen den 14 november kl.19.00.

Vi samlas på gården och kommer sedan att kratta löv, bära in grill och utemöbler från takterrassen samt städa på gemensamma utrymmen på vinden, i källaren och i uthyrningsrummet.

Inför städdagen är det viktigt att alla vi som har parkeringsplats flyttar på bilarna så att vi kommer åt med lövkrattning.

Troligtvis kommer det vara ganska mörkt men vi bedömer att det är fler grannar som har möjlighet att närvara på en vardag jämfört med en helg. Ju fler som dyker upp desto snabbare blir vi klara.

Som avslutning tycker vi det vore trevligt att smygstarta advent med lite glögg i gästlägenheten.

Med det sagt hoppas vi så många som möjligt kan komma och förgylla denna kväll.

Varmt välkomna!

Styrelsen