Vårstädning!

Årsstämma

Notera preliminärt datum för stämma den 10 juni. Kallelse anslås närmare inpå…

Vårstädning

Den 28 april är det dags för föreningens gemensamma städdag – boka i kalendern! Mer info kommer…

Fönsterbesiktning

Den 4:e april kommer Fog och Fönster göra en uppföljningsbesiktning av de lägenheter som
upplevt problem kopplade till fönsterrenoveringen. Var vänlig maila till styrelsen så vi kan
sammanställa lista på er som önskar besiktning.

Maila till disponentgatan4@gmail.com och ange namn och våning, så sammanställer vi
lista till Fog och Fönster. Den som önskar besiktning behöver vara hemma mellan kl 8.00 –
11.00.

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2023

MEDLEMMAR I BOSTADSRÄTTSFÖRENING PRIMA LUX KALLAS HÄRMED TILL

Konstituerande sammanträde direkt efter avslutad stämma.
Tid: 11 maj 2023 kl. 19.00
Plats: Bakgården Brf Prima Lux

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförarens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd
  balansräkning
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelse för beslut eller som medlem har anmält §18 i
  stadgarna (motioner bifogas i denna kallelse)
 18. Stämmans avslutande

Årsredovisning finns att läsa här

Välkomna!

Motioner

Inkomna motioner (3) tillsammans med styrelsens kommentar bifogas.

 1. Lite renovering i entrén?
  Det vore toppen om vi kunde försöka renovera vår entré och gör det lite finare, t.ex måla om
  väggarna, byta postlådor, nya mattor. Ser inte så fräscht ut just nu, och det skulle öka värde på våra
  lägenheter.
  Styrelsens kommentar:
  Inkommen motion ligger i linje med styrelses tankar, och vi tar med frågan till nästa arbetsdag. Större
  åtgärder avseende ytskikt finns med i underhållsplanen, medan uppfräschning av postlådor, mattor
  och göra det finare i entrén kan planeras in till städdagen. Styrelsen välkomnar alla initiativ och
  åtgärder som gör att vår fastighet behålls i fint skick.
 2. Parkering
  Det vore fint att göra vår parkering vid entré på baksidan lite finare, t.ex professionell rensning
  regelbundet runt omkring (vi har så mycket skräp som hamnar där av nån oklar anledning), sätta mer
  småsten, kanske plantera runt huset?
  Dessutom flera av oss upplever stort problem med fågelspillning på parkerade bilar under vår, början
  av sommaren och höst. Finns det nåt miljövänlig lösning vi skulle kunna tänka på, t. ex. bygga upp en
  bilport?
  Styrelsens kommentar:
  Styrelsen utför i dagsläget arbete för att se över bakgården och har tagit in en konsult för att planera
  detta. Avseende övertäckning så hänvisar vi till styrelsens tidigare kommentar till motion med
  liknande fråga, som inkom förra året.
  Hämtad ur ”Kallelse Föreningsstämma 2022”:
  Skydd för bilar på parkering
  Jag skulle vilja föreslå att se över vad det skulle kosta och innebära att sätta upp någon form av enklare skydd för
  bilarna- förslagsvis enklare trästolpar med ett plasttak eller dylikt.
  Går det att finansiera detta på något sätt via föreningen? Alternativt om ni kan se vad det skulle innebära
  kostnadsmässigt och komma med förslag på alternativa finansieringslösningar.
  Styrelsens kommentar: Styrelsen ser problemet och förstår att det är en olägenhet. Styrelsen tänker att detta lätt blir
  ett större projekt då alla parkeringsplatser då bör erbjudas tak och det kan bli problem ur en estetisk synvinkel, det kan
  komma att krävas bygglov, grannfastigheter kan ha synpunkter etc. Kortsiktigt är det tråkiga förslaget att köpa överdrag
  till bilen och styrelsen rekommenderar att motionen avslås.
 3. Balkonger på 1:or
  I 2020 det fanns ett förslag att bygga balkonger på 1:or. Det blev inte prioriterad då men är det
  nånting BRF skulle kunna överväga? Det vore en så stor förändring för alla oss som bor på 1:or.
  Styrelsens kommentar:
  Styrelsen har inte information nog för att kunna ge en kommentar kring vilket beslut som bör tas.
  Styrelsen rekommenderar att tillsätta en grupp utav de medlemmar som är intresserade av att driva
  frågan för att utreda möjlighet och förutsättningar för detta t ex avseende befintligt intresse,
  bygglovsprocess och kostnader.
  Styrelsen kommer inte driva denna fråga.

Avisering om höjning

Viktig information till våra medlemmar

Styrelsen vill informera om att avgifterna kommer att höjas från
halvårsskiftet 2023.

Styrelsen har beslutat om en höjning med 7,5% för årsavgifter, 20% för
parkeringsplatser och 50% för uthyrningslägenheten.

Höjningen träder i kraft den 1 juli 2023, och kommer vara inkluderad i
fakturan med förfallodag 30 juni.

/ Styrelsen

Preliminärt datum för Årsstämma sen 11 maj


Skicka in era motioner till disponentgatan4@gmail.com
eller lägg i vår brevlåda vid postfacken, senast 23 april.

Viktig information till våra medlemmar

Styrelsen vill informera om att månadsavgifterna kommer att höjas från år 2023. Beslutet har tagits efter noggrann översyn av föreningens ekonomi och mot bakgrund av ökade kostnader bla. räntor, el, vatten och avfall. Den senaste höjningen var 2016.

Höjningen är fastställd till 7,5% från 1 januari 2023 och därmed inkluderad i fakturan med förfallodag 31 december 2022.

Höststädning

Söndag 20 november, Klockan 10.00 – ca 13.00 samling på bakgården

Nu är det dags att fräscha upp i och runt fastigheten igen. Vi hjälps åt att kratta, sopa, städa och göra iordning både invändigt och
utvändigt.

Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara, vi är alla ansvariga för vårt hus och medlemmarna behöver ställa upp för att hålla vår fastighet och gård i trevlig skick.

Vi avslutar med gemensam korvgrillning eller fika lite beroende på vädret.
Vi ses!
/ Styrelsen

Kallelse Föreningsstämma 2022

Medlemmar i Bostadsrättsförening Prima Lux kallas härmed till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2022

Konstituerande sammanträde direkt efter avslutad stämma.

Tid: 1 juni 2022 kl. 19.00

Plats: Bakgården Brf Prima Lux

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförarens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelse för beslut eller som medlem har anmält §18 i stadgarna (motioner bifogas i denna kallelse)
 18. Stämmans avslutande

 

Inkomna motioner tillsammans med styrelsens kommentar bifogas.

 

Välkomna!

Årsredovisning 2021 – pdf att läsa eller ladda ned

 

Motioner:

Motion 1: Hylla i källaren för saker till matavfall

I nuläget ligger papperspåsar och hållare till matavfallsorteringen i kartonger på golvet. Jag föreslår att vi sätter upp en hylla på väggen för att förvara dessa saker. Det kommer göra att det är lättare att se vad som finns, vi kan enklare hålla all information kring avfall och sortering på ett ställe där (informationsblad som i nuläget sitter på dörren in till cykelförrådet), samt att det blir enklare att hålla rent vid det utrymmet och visuellt finare.

Uppskattad kostnad: 2000 kr

Styrelsens kommentar:

Styrelsen rekommenderar att motionen bifalles.

 

Motion 2: Hjärtstartare

Att vi sätter upp en hjärtstartare i trapphuset. Det hjälper att rädda liv.

Pris ca 10 000 kr.

Styrelsens kommentar:

Styrelsen tycker att förslaget i sig är behjärtansvärt men tänker att det inte är vad vi som

bostadsrättsförening ska ansvara för och rekommenderar att motionen avslås.

 

Motion 3: Patentlås säkerhetsdörrar

Önskan om att föreningen kontrollerar samtliga patentlås på våra säkerhetsdörrar med anledning av tidigare händelse där dörr krånglat.

Styrelsens kommentar:

Styrelsen hänvisar till paragraf 32 i stadgarna där det framgår att lägenhetsinnehavaren

ansvarar för ytterdörren. Styrelsen hänvisar till Kungslås för de som vill säkerställa att dörrar

inklusive lås är i skick. Styrelsen avslår motionen då det inte faller under föreningens ansvar.

 

Motion 4: Skydd för bilar på parkering

Jag skulle vilja föreslå att se över vad det skulle kosta och innebära att sätta upp någon form av enklare skydd för bilarna- förslagsvis enklare trästolpar med ett plasttak eller dylikt.

Går det att finansiera detta på något sätt via föreningen? Alternativt om ni kan se vad det skulle innebära kostnadsmässigt och komma med förslag på alternativa finansieringslösningar. 

Styrelsens kommentar:

Styrelsen ser problemet och förstår att det är en olägenhet. Styrelsen tänker att detta lätt

blir ett större projekt då alla parkeringsplatser då bör erbjudas tak och det kan bli problem

ur en estetisk synvinkel, det kan komma att krävas bygglov, grannfastigheter kan ha

synpunkter etc. Kortsiktigt är det tråkiga förslaget att köpa överdrag till bilen och styrelsen

rekommenderar att motionen avslås.